Publicador de continguts

Compareixença davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informes

Barcelona, 21 d’abril de 2022
imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Miquel Salazar, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per a la presentació i debat de cinc informes de fiscalització.

Els síndics han estat convocats a les 10.20 h, a la sala 1 del Parlament, per presentar els informes següents, d’acord amb l’ordre del dia de la Comissió:

  • Informe 27/2021, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019.
  • Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2021.
  • Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018.
  • Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021.
  • Informe 32/2021, sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament.

El primer punt de l’ordre del dia correspon a la tramitació de l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2019. El síndic major ha fet una breu presentació de l’informe a la Comissió, la qual ha d’elaborar el dictamen que després se sotmetrà a debat i votació al Ple del Parlament, d’acord amb el procediment previst en el Reglament de la Cambra.

El síndic major ha presentat també l’informe 32/2021, corresponent a la fiscalització dels contractes d’emergència i d’urgència subscrits per la Generalitat i el seu sector públic arran de la pandèmia de la covid, un treball que dona compliment a dues resolucions del Parlament, i que se suma a l’informe 33/2021, de fiscalització de la contractació covid duta a terme pels ens locals de Catalunya.

Els informes 4/2022 i 30/2021 tenen per objecte fiscalitzar la regularitat de les comptabilitats electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021 i de les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries, respectivament. Ambdós han estat exposats davant la Comissió pel síndic major, Miquel Salazar.

Per últim, l’informe 25/2021 és una fiscalització limitada sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, creada per la Generalitat i per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i destinada a captar talent internacional i a contribuir en l’excel·lència en la recerca. Per presentar aquest treball ha intervingut la síndica Anna Tarrach.