Publicador de continguts

Els síndics presenten tres informes a la Comissió del Parlament

Barcelona, 30 de novembre de 2023
La síndica M. Àngels Cabasés i el síndic major, en Comissió.

Els membres del Ple de la Sindicatura han presentat aquest matí tres informes davant la Comissió del Parlament.

Els síndics han estat convocats a les 10:20 h a la Sala 1 del Parlament per presentar els informes de fiscalització següents:

  • Informe 15/2023, relatiu a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, exercici 2021.
  • Informe 17/2023, relatiu al Banc de Sang i Teixits, ingressos i despeses, exercici 2020.
  • Informe 18/2023, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2021.

L’informe sobre CIMALSA, empresa pública de la Generalitat encarregada de la gestió i promoció d’infraestructures logístiques, l’ha presentat a la Comissió el síndic ponent del treball en el Ple de la Sindicatura, Josep Viñas.

L’informe sobre el Banc de Sang i Teixits ha estat presentat per la síndica Maria Àngels Cabasés, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització de les entitats del sector sanitari i social.

Finalment, el síndic major, Miquel Salazar, ha fet una breu exposició sobre l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2021, d’acord amb la tramitació prevista en el Reglament del Parlament, que estableix que aquest informe sigui sotmès a presentació i debat en sessió plenària.

El síndic major ha posat en valor la important tasca de consolidació que ha dut a terme la Intervenció General de la Generalitat en el Compte general de l’exercici 2021, en el qual només manquen per consolidar l’Estat de canvis en el patrimoni net i l’Estat de fluxos d’efectiu. Ha afegit que la Intervenció preveu presentar aquests estats consolidats, juntament amb els comptes de les entitats multigrup i associades, en els propers exercicis.

Salazar ha destacat també que la Sindicatura treballa en el Compte general de l’exercici 2022, presentat per la Intervenció a l’òrgan fiscalitzador a finals del mes de juliol.