Publicador de continguts

L'interventor general lliura el Compte general de la Generalitat del 2020

Barcelona, 29 de juliol de 2021
imatge resum

L’interventor general de la Generalitat, David Canada, ha lliurat avui a la Sindicatura de Comptes el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que preveu la normativa i dins del termini legalment establert. La Intervenció sotmet així els comptes anuals liquidats a la fiscalització de la Sindicatura, que d’acord amb la llei ha de fer el corresponent informe per avaluar-ne l'dequació al marc normatiu d’informació financera aplicable.

Canada, acompanyat de Joan Guerrero, subdirector general de Comptabilitat de la Intervenció, ha presentat al Ple de la Sindicatura les principals novetats del Compte general del 2020, exercici marcat per la pandèmia de la covid.

Una de les novetats d’aquest exercici 2020 és la inclusió en els comptes anuals de l’Administració i de totes les entitats del seu perímetre d’informació relativa a l’impacte que ha tingut la covid en les finances públiques de la Generalitat, amb el detall de les despeses directes i indirectes de caire sanitari, social o econòmic derivades de la pandèmia i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos.

L’interventor ha presentat també les principals magnituds relatives als objectius d’estabilitat pressupostària i a la liquidació dels pressupostos del 2020.

El Compte general de la Generalitat del 2020 l’integren un total de 207 entitats, 14 més que el 2019, i està format pel Compte general de l’Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els creats per la Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona; els comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.