Publicador de continguts

La Sindicatura aprova un Pla estratègic per als propers sis anys

Barcelona, 10 de maig de 2022
Imatge resum

El document marca quatre eixos estratègics i vint-i-sis línies d'acció per assolir els objectius previstos

La Sindicatura de Comptes s’ha dotat d’un Pla estratègic que marcarà el camí que ha de seguir la institució els propers anys per poder donar resposta de manera eficaç als reptes derivats del context econòmic i social en què vivim.

El Pla estratègic 2022-2028 ha estat aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes, prèvia consulta al personal de la casa, que ha participat en la identificació de les oportunitats i les mancances de l'organització.

El document fixa com un dels objectius principals el de consolidar la Sindicatura com una institució útil per al Parlament —que és el destinatari dels informes—, per al sector públic i per a la ciutadania, i com a referent en fiscalització externa i en la contribució a la millora de la gestió dels recursos públics.

Per arribar a aquesta fita, la Sindicatura assenyala quatre grans eixos estratègics: 1) millorar el procés de fiscalització i l’impacte dels informes en els serveis públics, 2) millorar la política de recursos humans, els mitjans tecnològics i l’organització, 3) millorar la comunicació interna i externa i 4) millorar la col·laboració amb altres òrgans de control i amb altres entitats.

Aquests quatre grans objectius es portaran a la pràctica mitjançant vint-i-sis línies d’acció definides en el Pla, i que constitueixen mesures concretes, realitzables i mesurables que han de permetre assolir-los.

El Ple aprovarà un pla d’actuacions anual —el primer abastarà el segon semestre del 2022 i l’any 2023– en què es fixaran les mesures concretes que es volen prendre, els responsables de portar-les a terme i els mitjans que s’hi destinaran.

El síndic major, Miquel Salazar, ha fet arribar el Pla estratègic al president de la Generalitat i als membres del Consell Executiu, a la presidenta del Parlament i als membres de la Mesa i de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, i també a la resta d’entitats amb les quals la Sindicatura manté una relació.