Publicador de continguts

Publicats quatre informes de fiscalització de l'àmbit local

Barcelona, 7 de juliol de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat l'informe 6/2021, relatiu a Aigües d'Osona, SA, exercici 2018; el 7/2021, relatiu a Depuradores d'Osona, SL, exercici 2018; el 8/2021, relatiu a Recollida de Residus d'Osona, SL, exercici 2018, i el 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017. Els quatre informes han estat tramesos al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació.

Els informes 6/2021, 7/2021 i 8/2021 són treballs de fiscalització limitada referents a tres empreses amb participació majoritària del Consell Comarcal d'Osona que tenen per objecte prestar els serveis d'abastament d'aigua, de depuració de les aigües residuals i de recollida de residus als municipis de la comarca d'Osona.

L'informe 9/2021 s'ha centrat a analitzar l'activitat de control duta a terme durant el 2017 per aquells municipis amb població superior a 20.000 habitants que en aquell exercici prestaven qualsevol dels serveis públics de neteja viària, recollida i transport de residus o deixalleria mitjançant un contracte de gestió de serveis en la modalitat de concessió.

Aquests informes han estat elaborats pels departaments sectorials E i F de la Sindicatura, que en el Ple de la Sindicatura de Comptes són els encarregats de la fiscalització del sector públic local, dirigits pels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, respectivament.