Publicador de continguts

Publicats quatre nous informes de fiscalització

Barcelona, 30 de març de 2022
imatge resum

La Sindicatura ha publicat avui quatre nous informes de fiscalització, que ahir van començar la tramitació parlamentària amb l’admissió a tràmit per la Mesa del Parlament:


L’informe 1/2022 és un exercici d’auditoria operativa que té per objecte analitzar la gestió dels serveis prestats pels centres d’atenció primària (CAP) i comparar els resultats obtinguts per les diferents entitats, posant de relleu les diferències entre ells i el grau de satisfacció dels usuaris. El treball de fiscalització s’ha basat en una mostra de trenta-tres CAP de tot Catalunya i ha estat elaborat pel Departament Sectorial C, que ara dirigeix la síndica Maria Àngels Cabasés.

L’informe 2/2022 és una fiscalització limitada sobre el Centre de Regulació Genòmica, centre de referència en la recerca sobre la genòmica i que té la categoria de centre CERCA. Aquest informe ha anat a càrrec del Departament Sectorial D, sota la direcció de la síndica Anna Tarrach.

L’informe 3/2022 correspon a una fiscalització de regularitat –financera i de compliment de legalitat– relativa al Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, participat per la Generalitat de Catalunya i l’AMB. La revisió s’ha centrat a fiscalitzar els comptes anuals i la regularitat de les operacions del Consorci, que gestiona subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges en els trenta-cinc municipis de la conurbació metropolitana. El treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial A, dirigit per la síndica Llum Rodríguez.

A l’últim, l’informe 4/2022 és una fiscalització de les comptabilitats electorals corresponents als comicis al Parlament de Catalunya que van tenir lloc el 14 de febrer del 2021. La fiscalització de les despeses electorals i l’elaboració de l’informe han anat a càrrec del Departament Sectorial G de la Sindicatura, sota la direcció del síndic major, Miquel Salazar.