Publicador de continguts

La Sindicatura presenta al Parlament l'informe sobre AVANÇSA i l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals

Barcelona, 13 d’octubre de 2022
Imatge de resum

El síndic Manel Rodríguez demana poder imposar “multes coercitives” als ens locals que reiteradament incompleixin l’obligació de trametre els comptes

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar, han comparegut avui davant la Comissió parlamentària per presentar l’informe 10/2022, relatiu a l’empresa pública AVANÇSA, exercici 2019, i l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020.

El síndic Josep Viñas ha presentat l’informe sobre AVANÇSA, empresa pública de la Generalitat que té per objecte impulsar companyies o projectes empresarials mitjançant la participació en el capital o la subscripció de préstec participatius.

Viñas, ponent de l’informe, ha destacat algunes observacions de caràcter comptable i ha incidit també en el fet que AVANÇSA no disposa de cap protocol o registre d’entrada de les sol·licituds d’inversió, que gestiona un tècnic mitjançant un full de càlcul. En aquest sentit, ha recomanat al Consell d’Administració d’AVANÇSA que sempre que aprovi una línia d’inversió, aprovi també unes bases reguladores clares i transparents en què s’estableixin els criteris d’avaluació i de ponderació de les sol·licituds.   

D’altra banda, el síndic Manel Rodríguez, responsable de la fiscalització del sector públic local, ha presentat l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2020.

D’acord amb les dades presentades i recollides en l’informe, dels 1.118 ens locals que conformen el cens d’ens locals, 801 van lliurar els comptes dins del termini legal (72%), i d’aquests 737 els van lliurar de forma completa (66%). En el cas dels ajuntaments, 688 van presentar els comptes dins de termini (73%), dels quals 637 (67%) ho van fer de forma completa.

El síndic ha destacat que, a data d’avui, encara hi ha dos ajuntaments catalans que no han tramès el Compte general de l’exercici 2020, i que tenen pendent també la tramesa dels comptes dels exercicis 2018 i 2019: Bausen (Vall d’Aran) i la Vilella Alta (Priorat).

Manel Rodríguez ha demanat als òrgans reguladors que incorporin en l’ordenament jurídic la possibilitat d’imposar multes coercitives als responsables pel fet d’incomplir reiteradament amb l’obligació de presentar el Compte general a la Sindicatura, una de les recomanacions que fa l’òrgan fiscalitzador en el seu informe.

Una altra de les recomanacions que ha destacat el síndic és la d’establir un termini de quinze dies per trametre el Compte general a la Sindicatura a comptar des que aquest és aprovat per l’òrgan competent de la corporació municipal. En la pràctica, aquest termini és de trenta dies, de mitjana.