Publicador de continguts

La Sindicatura publica cinc nous informes de fiscalització

Barcelona, 26 de juliol de 2023
Facultat de Dret de la UB, a Barcelona.

Els treballs són sobre les universitats públiques de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, CIMALSA i el Banc de Sang i Teixits

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 13/2023, relatiu a l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2020 i 2021; l’informe 14/2023, relatiu a l’Ajuntament de Barcelona, despeses de personal: òrgans de govern, comissionats, alta direcció i síndica de greuges, exercici 2020; l’informe 15/2023, relatiu a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA), exercici 2021; l’informe 16/2023, relatiu als plans antifrau aprovats per les universitats públiques que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i l’informe 17/2023, relatiu al Banc de Sang i Teixits, ingressos i despeses, exercici 2020.

L’informe 13/2023, sobre l’agregat de les universitats públiques, presenta dades agregades sobre alumnat i personal i sobre la situació econòmica i financera de les vuit universitats públiques de Catalunya, set de presencials més la Universitat Oberta de Catalunya.

També sobre l’àmbit universitari és l’informe 16/2023, que té per objecte la fiscalització dels plans antifrau aprovats per les universitats públiques receptores de fons Next Generation EU a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern de l’Estat. 

Aquests dos treballs han estat elaborats pel Departament Sectorial D, dirigit per la síndica Anna Tarrach.

L’informe 14/2023, relatiu al sector públic local, és una fiscalització de les despeses de personal dels càrrecs electes i directius de l’Ajuntament de Barcelona en l’exercici 2020. L’abast de la fiscalització inclou 118 persones: 43 membres del Consell Municipal, 40 consellers de districte, 7 comissionats, 27 gerents i la síndica de greuges. El treball ha anat a càrrec del Departament Sectorial E, que dirigeix el síndic Manel Rodríguez.

L’informe 15/2023 és una fiscalització limitada dels ingressos i dels processos de comercialització i gestió de les infraestructures a càrrec de CIMALSA, l’empresa pública de la Generalitat que es dedica a la promoció d’infraestructures logístiques, bàsicament centrals de mercaderies i plataformes logístiques. El síndic ponent d’aquest informe és Josep Viñas, titular del Departament Sectorial B.

Finalment, l’informe 17/2023 és una fiscalització limitada del Banc de Sang i Teixits, entitat pública encarregada de gestionar les donacions i transfusions de sang a Catalunya. El treball, elaborat pel Departament Sectorial C, sota la direcció de la síndica Maria Àngels Cabasés, inclou la revisió dels ingressos i de les despeses d’aquesta empresa, pel que fa, d'una banda, a la contractació administrativa i als convenis i, d'una altra, a la contractació i retribucions del personal.