Publicador de continguts

La Sindicatura publica el Programa anual d’activitats de l’exercici 2024

Barcelona, 5 de 2023

La relació d’informes previstos per a l’any següent inclou fiscalitzacions financeres, operatives i de legalitat, basades en àmbits de risc

La Sindicatura de Comptes ha publicat el Programa anual d’activitats per a l’exercici 2024, que ha estat tramès al Parlament de Catalunya després de la seva aprovació pel Ple de l’òrgan fiscalitzador en la sessió del 28 de novembre passat.

El Programa anual d’activitats és l’instrument en què es fa constar la relació d’informes de fiscalització que ha de fer la Sindicatura cada any i que, d’acord amb el que estableix la normativa, ha d’incloure els informes que estan en curs -i per tant procedents de l’exercici anterior- i els que s’han d’iniciar en el nou exercici.

La planificació de l’exercici 2024 conté treballs de fiscalització economicofinancera, de compliment de la legalitat, operativa i de sistemes d'informació, centrats en els àmbits de risc i estratègics definits per la Sindicatura en el Marc pluriennal d’activitats 2023-2025.

El Programa anual es presenta classificat en els departaments d’auditoria que dirigeixen els set síndics que integren el Ple de la Sindicatura i que són competents per fiscalitzar els diversos departaments i entitats del sector públic de la Generalitat i de les administracions locals.

Programa anual d'activitats per a l'exercici 2024