Publicador de continguts

Publicats els informes sobre el Consorci Localret i sobre l'empresa Aeroports Públics de Catalunya

Barcelona, 29 de juliol de 2021
informe resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 10/2021, relatiu al Consorci Localret, exercici 2018, i l’informe 11/2021, relatiu a Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018.

L’informe 10/2021 és una fiscalització limitada dels comptes anuals de l’exercici 2018 del Consorci Localret, consorci de caràcter local que té per objecte desenvolupar les xarxes de telecomunicacions i implementar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als municipis representats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

L’informe 11/2021 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals abreujats de l’empresa Aeroports Públics de Catalunya, societat limitada unipersonal encarregada de la gestió dels dos aeroports catalans que són competència de la Generalitat de Catalunya, Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d’Urgell.

Els dos treballs han anat a càrrec, respectivament, dels departaments sectorials F i B de la Sindicatura de Comptes, ambdós dirigits pel síndic Miquel Salazar.