Publicador de continguts

Publicats els informes sobre l'empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental, sobre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i sobre les eleccions agràries

Barcelona, 26 de gener de 2022
imatge resum

­­La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 28/2021, relatiu a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, exercici 2018; l’informe 29/2021, relatiu a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019, i l’informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l’any 2021.

L’informe 28/2021 és una fiscalització limitada sobre l’empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA (SAVOSA), propietat del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, i encarregada de la construcció, explotació i manteniment de les instal·lacions per al tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus municipals de la comarca esmentada. La fiscalització l'ha dut a terme el Departament Sectorial F, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.

L’informe 29/2021 és un treball de fiscalització limitada que té per objecte verificar la correcció del càlcul dels indicadors d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aplicats per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i també comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per corregir eventuals situacions de desequilibri financer. El treball ha anat a càrrec del Departament Sectorial E, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

L’informe 30/2021 és una fiscalització efectuada per mandat legal i que té per objecte determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya emanada de les eleccions que van tenir lloc els dies 25 i 26 de març de l’any 2021. La Sindicatura ha fiscalitzat la regularitat de les comptabilitats electorals dels sindicats agraris que van concórrer a aquestes eleccions a l’efecte d'obtenir les subvencions electorals a què tenen dret.