Publicador de continguts

Publicat l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 19 de gener de 2022
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l'informe 27/2021, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019.

L'informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya és un dels treballs que la Sindicatura ha de fer anualment, d'acord amb el que preveu la seva normativa, juntament amb l'informe del Compte general de les corporacions locals. Mitjançant el Compte general de la Generalitat, la Sindicatura ha d'avaluar l'adequació de la informació econòmica i financera presentada als principis comptables i a la legislació d'aplicació, i proposar les mesures de millora que consideri necessàries.

L'informe conté divuit observacions i set recomanacions relacionades amb les incidències detectades i les proposicions de millora que fa la Sindicatura.

El treball sobre el Compte general ha anat a càrrec del Departament Sectorial G de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.