Publicador de continguts

Publicat l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat i dos informes de l'àmbit local

Barcelona, 19 de febrer de 2020
imatge resum

La Sindicatura ha emès i tramès al Parlament l’informe 29/2020, relatiu a Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA, comptes anuals, exercici 2018; l’informe 30/2020, relatiu a la Diputació de Lleida, contractació administrativa, exercici 2017, i l’informe 31/2020, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.

L’informe 29/2020 és una fiscalització financera dels comptes anuals de la societat mercantil Calafell Empresa de Serveis Municipals, SA (CEMSSA), corresponents a l’exercici 2018. CEMSSA és una societat anònima de l’Ajuntament de Calafell constituïda el 2008 que durant l’exercici fiscalitzat prestava diversos serveis al municipi, entre els quals la gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública, la gestió de neteja i manteniment d’edificis, la gestió d’escoles bressol i la gestió dels mercats municipals.

L’informe 30/2020 té per objecte fiscalitzar la contractació administrativa de la Diputació de Lleida de l’exercici 2017.

Aquests dos informes de l’àmbit local han anat a càrrec dels departaments sectorials E i F de la Sindicatura, sota la direcció dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, respectivament.

Per últim, l’informe 31/2020 és el del Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018. Es tracta de l’informe anual sobre els comptes de la Generalitat que ha de fer la Sindicatura per certificar que la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció s’adequa als principis comptables i a la normativa d’aplicació.

El treball sobre el Compte general de la Generalitat l’ha efectuat el Departament Sectorial G, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.