Publicador de continguts

Publicat l'informe de fiscalització sobre la gestió dels centres docents públics de Barcelona

Barcelona, 31 de març de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 2/2021, relatiu al Consorci d’Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018.

L’objecte de la fiscalització ha estat l’anàlisi dels ingressos i les despeses de gestió descentralitzada i del compliment de la normativa aplicable en la matèria pels centres docents públics de la ciutat de Barcelona, que depenen del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) d’acord amb la Llei 22/1998, del 30 de novembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, del 5 de febrer, de constitució del CEB.

La població objecte d’estudi ha estat de 295 centres a la ciutat de Barcelona, en els quals hi havia 126.822 alumnes el curs 2017-2018. La mostra fiscalitzada en l’informe inclou dotze centres, nou de titularitat del Departament d’Educació i tres de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Atès que l’objectiu de l’informe és analitzar la gestió dels centres i fer propostes de millora aplicables a tots els centres, en l’informe no s’identifiquen els centres objecte de la mostra.