Publicador de continguts

Publicat l'informe de fiscalització sobre la liquidació del pressupost d'Argentona de l'exercici 2019

Barcelona, 7 de febrer de 2022
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 31/2021, relatiu a l’Ajuntament d’Argentona, Estat de liquidació del pressupost, exercici 2019.

El treball és una fiscalització limitada a la revisió de l’Estat de la liquidació del pressupost de la corporació, per obtenir una raonable seguretat sobre si la informació financera a 31 de desembre de l’exercici 2019 es presenta conforme als principis i normes comptables que són d’aplicació i sobre la legalitat de les operacions efectuades.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.