Publicador de continguts

Publicat l’informe de fiscalització de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut

Barcelona, 19 de juliol de 2023
Entrada empresa pública GiPSS.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 12/2023, relatiu a Gestió i Prestació de Serveis de Salut, exercici 2021.

L’objecte de l’informe és la fiscalització dels ingressos i les despeses, de la contractació administrativa i de la gestió del personal duta a terme per l’entitat Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) en l’exercici 2021.

Com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, GiPSS és l’encarregada de gestionar l’activitat assistencial de l’Hospital Sociosanitari Francolí i del Centre d’Atenció Primària de l’Ametlla de Mar.

El treball de fiscalització ha estat elaborat pel Departament Sectorial C, dirigit per la síndica Maria Àngels Cabasés.