Publicador de continguts

Publicats els informes de fiscalització sobre les despeses de personal de Cultura i sobre el Sistema d'Emergències Mèdiques

Barcelona, 29 de juny de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura, despeses de personal, exercici 2020, i l’informe 9/2022, relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2016, 2017 i 2017, Resolució 175/XII del Parlament.

L’informe 8/2022 és un treball de fiscalització limitada que ha inclòs la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de personal del Departament de Cultura corresponents a l’any 2020. La síndica ponent de l’informe és Anna Tarrach, qui té atribuïda la fiscalització dels departaments de Cutura i Educació de la Generalitat, i també de les universitats públiques i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

L’informe 9/2022 és relatiu a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, l’empresa del Servei Català de la Salut que gestiona, coordina i controla el transport sanitari a Catalunya i l’atenció a les urgències i emergències. El treball ha inclòs la revisió dels comptes i dels aspectes més rellevants de l’activitat del SEM dels exercicis 2016 i 2017 i la fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici 2018. També inclou el seguiment de les observacions fetes per la Sindicatura en informes anteriors.

Aquesta fiscalització ha anat a càrrec del departament C de la Sindicatura, que dirigeix la síndica Maria Àngels Cabasés, responsable de fiscalitzar les entitats dels departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminismes i Salut.