Publicador de continguts

Publicats els informes relatius a l'entitat del Diari Oficial i al Servei Meteorològic de Catalunya

Barcelona, 25 de maig de 2022
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020, i l'informe 7/2022, relatiu al Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018.

L'informe 6/2022 és una fiscalització limitada a determinades àrees dels comptes de l'entitat encarregada de l'edició del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de la Presidència. La síndica ponent d'aquest informe és Anna Tarrach, titular del departament sectorial D de la Sindicatura.

L'informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, és una fiscalització de regularitat -de control financer i de compliment de la legalitat- de l'entitat que té com a missió la prestació dels serveis públics d'informació i d'assessorament en matèria meteorològica, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat en l'exercici 2018. El síndic ponent d'aquest informe és Josep Viñas, titular del departament sectorial B.