Publicador de continguts

Publicats els informes sobre el Compte general de la Generalitat i sobre l’Ajuntament de Sabadell

Barcelona, 7 de setembre de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe11/2022, relatiu a l’Ajuntament de Sabadell, ingressos, exercici 2019, i l’informe 12/2022, relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020. 

L’informe sobre l’Ajuntament de Sabadell és una fiscalització limitada financera i de legalitat relativa als ingressos pressupostaris de la corporació municipal, corresponents a l’exercici 2019. El treball de fiscalització ha anat a càrrec del Departament Sectorial E, responsable del sector públic local i dirigit pel síndic Manel Rodríguez.

L’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya és la fiscalització de la Sindicatura sobre els comptes anuals de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. D’acord amb la llei la Sindicatura ha de donar una opinió sobre el Compte general, en aquest cas referent a l’exercici 2020. La fiscalització l’ha elaborat el Departament Sectorial G, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar.