Publicador de continguts

Reunió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament

Barcelona, 19 de maig de 2022
imatge resum

El síndic major avança als diputats que l'òrgan fiscalitzador farà més informes d'auditoria operativa

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Miquel Salazar, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització que han estat debatuts per la Comissió.

Els síndics han estat convocats a les 10.20 h, a la sala 1 del Parlament, per presentar els informes següents, d'acord amb l'ordre del dia de la Comissió:

  • Informe 2/2022, sobre la Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019.

  • Informe 3/2022, relatiu al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017.

  • Informe 5/2022, sobre la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019.

  • Informe 1/2022, d'anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària, exercici 2018.

Els informes 2/2022 i 5/2022 corresponen a sengles fiscalitzacions limitades sobre dos centres de recerca del sector públic de la Generalitat, la Fundació Centre de Regulació Genòmica i la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. La síndica Anna Tarrach n’ha exposat les principals conclusions davant la Comissió.

El treball sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és una fiscalització de regularitat –financera i de compliment legal– sobre aquest consorci participat per la Generalitat i l’AMB i dedicat a la gestió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges en els trenta-cinc municipis de la conurbació de Barcelona. Aquest informe l’ha presentat la síndica Llum Rodríguez.

Per últim, l’informe sobre l’àmbit sanitari té per objecte analitzar la gestió dels equips prestadors de l’atenció primària, comparar els resultats obtinguts per les diferents entitats i figures jurídiques que els gestio¬nen, i posar de manifest quines són les principals diferències entre ells, a partir d’una mostra de trenta-tres centres d’atenció primària de tot el territori de Catalunya. Aquest treball ha estat presentat per la síndica Maria Àngels Cabasés, qui l’ha qualificat d’exercici d’”auditoria de gestió”.

En finalitzar les presentacions dels informes, el síndic major ha pres la paraula per avançar als diputats que el nou Ple de la Sindicatura està treballant per “incrementar el nombre d’auditories operatives”. L’objectiu, segons ha dit, és “no només fer la clàssica auditoria financera i de compliment legal, sinó també fer una anàlisis d’economia, eficiència i eficàcia” que permeti als gestors prendre decisions estratègiques.