Publicador de continguts

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Exercici 2020

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • L’entitat va rebre transferències finalistes per a la gestió de les activitats finançades amb fons de formació contínua, i per activitats de formació i investigació relacionades amb la violència masclista, per 205.000 €.
 • És una entitat que no es fiscalitzava des de l’exercici 2004.

Quins són els fets i xifres clau?

 • En l’exercici 2020 tenia un actiu i un passiu de 3,28 M€, un pressupost executat amb uns ingressos liquidats de 4,52 M€ i unes despeses reconegudes de 4,14 M€.
 • El CEJFE duu a terme formació especialitzada i investigació en matèries que són competència del Departament de Justícia. L’any 2020, es van realitzar 1.639 activitats de formació per a un total de 23.296 alumnes.
 • L’any 2020 el CEJFE va formalitzar 2.070 contractes per 1.543.674 €.

Què hem observat?

 • El Compte del resultat economic patrimonial estava infravalorat en 327.615 € per la comptabilització de sobrants de transferències corrents.
 • No es va formalitzar el document de liquidació del preu públic en el moment de la matriculació dels alumnes.
 • Hi havia mancances de publicitat en la contractació i en aspectes relacionats amb la transparència.
 • Existien comissions de serveis per períodes superiors a 2 anys.
 • Es van fer contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles.
 • L'entitat no disposava de cap auditoria de compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal ni de compliment dels requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Què recomanem?

 • Actualitzar els preus públics per les activitats formatives i pel lloguer d’espais.
 • Revisar i actualitzar els barems de les remuneracions de la contractació per activitats docents i anàlogues, i que s’hi prevegin totes les modalitats d’activitats de formació i recerca.
 • Revisar la planificació i millorar el control dels procediments per garantir els principis de concurrència i d’igualtat, i programar adequadament la licitació i l’adjudicació dels contractes per evitar l’ús de la contractació menor de forma substitutòria.
 • Planificar la informació i la documentació necessària per donar compliment als requisits de l’Esquema Nacional de Seguretat i la normativa de protecció de dades de caràcter personal.