Publicador de continguts

Disponibles els informes relatius al seguiment de recomanacions en l'àmbit local, al Consell Comarcal del Tarragonès, a la UPF i a l'Agència de Ciberseguretat

Barcelona, 7 de febrer de 2024
Campus Ciutadella de la UPF.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 36/2023, de seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021; l’informe 37/2023, relatiu al Consell Comarcal del Tarragonès, exercici 2021; l’informe 38/2023, relatiu a la Universitat Pompeu Fabra, despeses de personal, exercicis 2018-2021, i l’informe 39/2021, sobre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, exercici 2021.

L’informe 36/2023 és una anàlisi del grau d’implantació de les recomanacions fetes en els informes sobre el Compte general de les corporacions locals dels darrers anys. L’anàlisi comprèn des de l’any 2004 fins al darrer informe del Compte general publicat, corresponent a l’exercici 2021. L’objectiu del treball és analitzar si les corporacions locals han aplicat les mesures i accions recomanades per la Sindicatura en els seus informes sobre el Compte general.

L’informe 37/2023 és una fiscalització limitada de l’Estat de liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions del personal i de la contractació administrativa, corresponent a l’exercici 2021.

L’informe 38/2023 té per objecte fiscalitzar les despeses de personal, en termes econòmics i de compliment de la legalitat, de la Universitat Pompeu Fabra durant el període 2018-2021.

Finalment, l’informe 39/2023 és una fiscalització de regularitat -financera i de compliment legal-, sobre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, adscrita al Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, en les dues denominacions que va tenir en l’exercici 2021.

Els dos informes sobre el sector públic local han estat elaborats pels departaments E i F de la Sindicatura, sota la direcció dels síndics Manel Rodríguez i Ferran Roquer, respectivament.

El treball sobre la UPF ha anat a càrrec del Departament Sectorial D, dirigit per la síndica Anna Tarrach.

La fiscalització sobre l’Agència de Ciberseguretat l’ha fet el Departament Sectorial A, que dirigeix la síndica Llum Rodríguez.