Publicador de continguts

La Sindicatura publica l’informe de fiscalització del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Barcelona, 30 de maig de 2024
Logo CTESC.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 4/2024, relatiu al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), exercici 2022.

L’objecte del treball és la fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 2022 del CTESC, que és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i que està adscrit al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

En l’exercici 2022, el CTESC va liquidar drets (ingressos) i va reconèixer obligacions (despeses) per 2,46 M€ i 2,43 M€, respectivament, amb un resultat pressupostari positiu de 34.895 €.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial G de la Sindicatura, al capdavant del qual hi ha el síndic major, Miquel Salazar.