Publicador de continguts

Publicat l'informe de fiscalització del Síndic de Greuges

Barcelona, 27 d’octubre de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat i tramès al Parlament l’informe 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici 2019.

L’informe sobre el Síndic és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost, de les despeses de personal i de la contractació administrativa portada a terme l’exercici 2019 per aquella institució, a la qual l’Estatut encomana la protecció i la defensa dels drets i les llibertats constitucionals i estatutaris.

Amb aquest informe, la Sindicatura haurà fiscalitzat totes les institucions estatutàries de la Generalitat, un cop publicats els informes sobre el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (3/2012) i sobre el Consell de Garanties Estatutàries (31/2013). La Sindicatura també ha fiscalitzat l’Oficina Antifrau de Catalunya (informes 6/2018 i 20/2020, aquest darrer a petició del Parlament de Catalunya).

El treball sobre el Síndic de Greuges ha estat elaborat pel Departament Sectorial G, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.