Publicador de continguts

La Sindicatura publica la memòria d'activitats de l'any 2021

Barcelona, 2 de maig de 2022
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat la memòria anual d’activitats de l’any 2021, que ha estat tramesa del Parlament dins del termini legalment previst, abans del 30 d’abril de l’exercici següent.

La memòria dona compte de l’activitat de l’organització durant l’exercici 2021, tant pel que fa a la tasca fiscalitzadora com a la resta d’actuacions que ha dut a terme la institució en l’exercici de les seves funcions.

Al llarg de l’any 2021, la Sindicatura va aprovar un total de trenta-tres informes de fiscalització, dels quals 29 van ser elaborats d’ofici, tres en compliment de mandats legals i un, per resolució del Parlament de Catalunya.

La memòria dona compte de les relacions de la Sindicatura amb el Parlament, a través de  la Comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes, i també amb les altres institucions que tenen encomanat l’exercici de funcions fiscalitzadores, com el Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes.

En aquest document es pot consultar també l’activitat dels òrgans de la Sindicatura i de les diferents comissions de què s’ha dotat l’organització: Comissió Tècnica, Comissió de Formació, Comissió Interna del Dret d’Accés a la Informació Pública, Comissió per a la Implantació Integral de l’Administració Electrònica i l’Equip de Revisió Interna de Qualitat.

La Sindicatura dedica un apartat específic a explicar les mesures organitzatives preses per la institució en resposta a la crisi sanitària provocada per l’esclat de la pandèmia de la covid l’any 2020. Com a mesura de prevenció, i després de l’aprovació de la pertinent instrucció pel Ple de la Sindicatura, el 13 de setembre del 2021 es va posar en marxa la modalitat híbrida de prestació de serveis, amb la possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball, amb un màxim del 40% de la jornada en còmput setmanal (dos dies a la setmana), per a tots aquells llocs que poden ser exercits de forma no presencial.