Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre AVANÇSA, empresa de promoció i localització industrial de la Generalitat

Barcelona, 27 de juliol de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 10/2022, relatiu a l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019.

L’objecte de l’informe és la fiscalització limitada financera i de legalitat, centrada en la revisió de les inversions financeres i de les aportacions de socis rebudes per finançar-les i en la comprovació que els criteris i normes d’inversió i desinversió aplicats en l’exercici 2019 s’han adequat a la normativa vigent. La Sindicatura ha fiscalitzat també el pressupost i ha verificat que durant l’exercici 2019 l’empresa va desenvolupar l‘activitat d’acord amb la normativa d’aplicació.

AVANÇSA és una empresa pública que té com a missió impulsar companyies en diferents fases del seu cicle empresarial, participant en el capital o fomentant projectes empresarials mitjançant préstecs participatius. En l'exercici fiscalitzat estava adscrita al Departament d’Economia i Coneixement.

El treball de fiscalització l'ha dut a terme el departament sectorial B, que dirigeix el síndic Josep Viñas.