Publicador de continguts

Publicats els darrers quatre informes aprovats l'exercici 2022

Barcelona, 8 de febrer de 2023
Imatge resum

Les fiscalitzacions fan referència a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, a Ports de la Generalitat, a la tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència i a l'Ajuntament de Badia del Vallès

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe 30/2022, relatiu a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Estat del romanent de tresoreria, exercici 2020; l’informe 31/2022, relatiu a Ports de la Generalitat, exercici 2019; l’informe 32/2022, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019, i l’informe 33/2022, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès, Compte general, exercici 2020.

Tots quatre informes són els darrers que el Ple de la Sindicatura va aprovar l’any 2022 i corresponen al Programa anual d’activitats d’aquell exercici, que va ser elaborat i aprovat pel plenari anterior a la renovació de la institució el primer trimestre de l'any passat.

L’informe 30/2022 és una fiscalització financera limitada a l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2002 del Compte general de l’Ajuntament de Montcada i Reixac. El treball ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, encarregat de la fiscalització del sector públic local i dirigit pel síndic Manel Rodríguez.

L’informe 31/2022, sobre Ports de la Generalitat, té per objecte la fiscalització del compliment de la legalitat en l’àmbit de la gestió i la recaptació de les taxes portuàries i de l’activitat de contractació duta a terme per l’autoritat portuària pública, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat i amb competències sobre tots els ports de Catalunya trets dels de Barcelona i Tarragona. Aquest informe ha anat a càrrec del Departament Sectorial B, que dirigeix el síndic Josep Viñas.

L’informe 32/2022 té per objecte la fiscalització dels procediments de tramitació dels ajuts atorgats l’exercici 2019 a l’empara de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. La tramitació d’aquests ajuts a Catalunya ha anat a càrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El treball de fiscalització ha estat elaborat pel Departament Sectorial C, del qual és titular la síndica Maria Àngels Cabasés.

Finalment, l’informe 33/2022 és una fiscalització financera sobre el Compte general de l’Ajuntament de Badia del Vallès de l’exercici 2020, un treball que la Sindicatura fa per mandat legal. L'informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, que dirigeix el síndic Manel Rodríguez.